สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
รักการอ่านสร้างความรู้สู่อาชีพ

รักการอ่านสร้างความรู้สู่อาชีพ(เฉพาะสมาชิก)

กิจกรรมรักการอ่านสร้างความรู้สู่อาชีพ โรงเรียนสุเหร่าทางควาย ซึ่งเป็นองค์กรหนึ่งที่มีบทบาทและมีความสำคัญในการส่งเสริมและให้บริการการเ......

กิจกรรมสอนซ่อมเสริม

กิจกรรมสอนซ่อมเสริม(เฉพาะสมาชิก)

กิจกรรมสอนซ่อมเสริม ปัจจุบันนักเรียนมีปัญหาเรื่องการอ่าน การเขียนและทักษะการคิดคำนวณทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล เพราะการอ......

หยุดทุกงานอ่านทุกคน

หยุดทุกงานอ่านทุกคน(เฉพาะสมาชิก)

กิจกรรมหยุดทุกงาน อ่านทุกคน การอ่านมีความสำคัญที่จะส่งผลดีต่อการเรียน ความสามารถในการอ่านอย่างแตกฉานจะทำให้ผลการเรียนดี และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประ......

กิจกรรมพ่อไก่แม่ไก่

กิจกรรมพ่อไก่แม่ไก่(เฉพาะสมาชิก)

กิจกรรมพ่อไก่แม่ไก่ ความเป็นมา นโยบายของกรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2555 กำหนดว่า “กรุงเทพมหานคร เป็นมหานครแห่งการอ่าน” ดังนั้น โรงเรียนในส......

กิจกรรมภาษาไทยวันละคำ

กิจกรรมภาษาไทยวันละคำ(เฉพาะสมาชิก)

กิจกรรมภาษาไทยวันละคำ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน มีความสำคัญอย่างยิ่งในการเรียนรู้ ถ้าผู้ใดไม่มีทักษะในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ไม่เป็นและไ......

กิจกรรมบันทึกการอ่าน

กิจกรรมบันทึกการอ่าน(เฉพาะสมาชิก)

กิจกรรมบันทึกการอ่าน ความเป็นมา ภาวะสังคมปัจจุบันการอ่านถือเป็นหัวใจหลักในการพัฒนาเยาวชนใช้เป็นเครื่องมือศึกษาหาความรู้ เป็นเครื่องมือสื่อสาร เป็......

หนูน้อยยอดนักอ่าน

หนูน้อยยอดนักอ่าน(เฉพาะสมาชิก)

กิจกรรมหนูน้อยยอดนักอ่าน วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 2. เพื่อพัฒนาด้านการอ่านของนักเรียน 3. เพื่อส่งเสริมทักษะการ......

กิจกรรมระเบียงข่าว

กิจกรรมระเบียงข่าว(เฉพาะสมาชิก)

กิจกรรมระเบียงข่าว ความเป็นมา การดำรงชีวิตในสังคมยุคปัจจุบันซึ่งเป็นสังคมที่ก้าวหน้าด้านวิทยาการต่าง ๆ มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ทุกๆ คนต้องมีความร......

กิจกรรมเสียงตามสาย

กิจกรรมเสียงตามสาย(เฉพาะสมาชิก)

กิจกรรมเสียงตามสาย กิจกรรมเสียงตามสายจัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ทราบความเคลื่อนไหว ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ความก้าวหน้าของวิทยาการ แ......

กิจกรรมการอ่านวรรณกรรม

กิจกรรมการอ่านวรรณกรรม(เฉพาะสมาชิก)

กิจกรรมการอ่านวรรณกรรม “การอ่าน” เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนากระบวนการคิด และภูมิปัญญา นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพคน สังคมและประเทศให้มีความเจริ......

กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่

กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่(เฉพาะสมาชิก)

กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะและตระหนักในคุณค่าทางด้านภาษา ๒. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ชุมชนมีนิสัยรักการอ่านแล......

ตอบคำถามสารานุกรม

ตอบคำถามสารานุกรม(เฉพาะสมาชิก)

กิจกรรมตอบคำถามสารานุกรม วัตถุประสงค์ 1 . เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและรู้จักใช้สารานุกรมในการค้นคว้ามากขึ้น 2. เพื่อดึงดูดความสนใ......

กิจกรรมการเล่านิทาน

กิจกรรมการเล่านิทาน(เฉพาะสมาชิก)

กิจกรรมการเล่านิทาน นิทาน คือการเรียนรู้แบบแรกๆ ของเด็ก ที่จะเป็นการช่วยปลูกฝังจินตนาการและพัฒนาการของเด็กให้เติบโตไปพร้อมกับพัฒนาทางด้านร่างกาย อาร......

กิจกรรมแต่งเรื่องจากภาพ

กิจกรรมแต่งเรื่องจากภาพ(เฉพาะสมาชิก)

กิจกรรมแต่งเรื่องจากภาพ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ๒. เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ๓. เพื่อฝึกท......

กิจกรรมปริศนาคำทาย

กิจกรรมปริศนาคำทาย(เฉพาะสมาชิก)

กิจกรมปริศนาคำทาย วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการฟัง และพูดสื่อสารได้ เพื่อให้นักเรียนอ่าน และคิดวิเคราะห์ได้ เพื่อให้นักเรียนมีความสน......

กิจกรรมแนะนำหนังสือใหม่

กิจกรรมแนะนำหนังสือใหม่(เฉพาะสมาชิก)

กิจกรรมแนะนำหนังสือใหม่ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ให้กับนักเรียน 2. เพื่อดึงดูดความสนใจให้มีผู้เข้าร่วมใช้บริการห้องสมุดมากขึ้......

ผู้นำเยาวชนรักการอ่าน

ผู้นำเยาวชนรักการอ่าน(เฉพาะสมาชิก)

กิจกรรมผู้นำเยาวชนรักการอ่าน ความเป็นมา การอ่านเป็นหัวใจสำคัญของการแสวงหาความรู้ และสร้างความเพลิดเพลินเป็นการใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า และเห็นความสำค......

กิจกรรมวิเคราะห์ข่าว

กิจกรรมวิเคราะห์ข่าว(เฉพาะสมาชิก)

กิจกรรมวิเคราะห์ข่าว วัตถุประสงค์ 1 เพื่อให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์ความสมเหตุสมผลของข่าวสารที่ได้รับ 2 เพื่อให้นักเรียนนำข้อมูลข่าวสารที่ได้รับไป......

กิจกรรมสารสัมพันธ์

กิจกรรมสารสัมพันธ์(เฉพาะสมาชิก)

กิจกรรมสารสัมพันธ์ กิจกรรมสารสัมพันธ์จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียน ได้ทราบความเคลื่อนไหว ความเปลี่ยนแปลงความเจ......

กิจกรรมหมอภาษา

กิจกรรมหมอภาษา(เฉพาะสมาชิก)

กิจกรรมหมอภาษา ความเป็นมา ในสภาพสังคมไทยปัจจุบันได้รับอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติ โดยเฉพาะภาษา ทำให้คนไทยออกเสียงภาษาไทยได้ไม่ชัดเจนอีกทั้งยังละเลยใ......

กิจกรรมสวดมนต์หมู่

กิจกรรมสวดมนต์หมู่(เฉพาะสมาชิก)

กิจกรรมสวดมนต์หมู่ โรงเรียนสุเหร่าทางควายได้จัดให้นักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธได้ทำการสวดมนต์ สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ในชั่วโมงวิถีธรรม วิถีไท......

กิจกรรมวันสุนทรภู่

กิจกรรมวันสุนทรภู่(เฉพาะสมาชิก)

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ความเป็นมา ท่านสุนทรภู่เป็นกวีเอกของโลก มีผลงานเด่นทรงคุณค่า และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ จนได้รับขนานนามว่าเป็นรัตนกวีแห่ง......

กิจกรรมวันภาษาไทย

กิจกรรมวันภาษาไทย(เฉพาะสมาชิก)

กิจกรรมวันภาษาไทย ประเทศไทยมีภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติ อันเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของชาติ สมควรจะได้รับการทำนุบำรุงส่งเสริม และอนุรักษ์ไว้ให้ยั......

ภาษาอังกฤษวันละคำ

ภาษาอังกฤษวันละคำ(เฉพาะสมาชิก)

กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละคำ วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักเรียนรู้จักความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤ......

กิจกรรมคณิตคิดสนุก

กิจกรรมคณิตคิดสนุก(เฉพาะสมาชิก)

กิจกรรมคณิตคิดสนุก ๑. วัตถุประสงค์ ๑.๑ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ทางคณิตศาสตร์เพิ่มเติมจากในบทเรียน ๑.๒ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการเรียนวิชาค......

ตลาดนัดหนังสือมือสอง

ตลาดนัดหนังสือมือสอง(เฉพาะสมาชิก)

ความเป็นมา การอ่านเป็นหัวใจของการแสวงหาความรู้ ตลาดนัดหนังสือมือสองเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถจูงใจให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และรักการอ่านได้ดียิ่งขึ้......

view