สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประวัติโรงเรียนสุเหร่าทางควาย  สำนักงานเขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร

             

ประวัติโรงเรียน

          โรงเรียนสุเหร่าทางควาย  ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2477 โดยอาศัยศาลาของสุเหร่าทางควาย เป็นที่ทำการสอน ใช้ชื่อของโรงเรียนว่า โรงเรียนประชาบาล  ตำบลประเวศ  2 (สุเหร่าทางควาย) มีนายประเสริฐ  พุกะนัตท์  เป็นครูใหญ่  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น  ป.1 - ป.6 ต่อมาได้ยุบเลิกชั้น ป.5 และ ป.6 คงทำการสอนตั้งแต่ชั้น ป.1-ป.4

           ต่อมาเมื่อวันที่  1กันยายน พ.ศ. 2482  นายประเสริฐ  พุกะนัตท์  ได้ลาออก และแต่งตั้งให้นายช่วง  ชมพิพัฒน์  เข้ามาเป็นครูใหญ่แทนในปีเดียวกัน  นายหะยีหะหมัด  อำนวยพร  (อีหม่าม) และนายหะยีบากา   อับดุลเลาะห์  ได้บริจาคที่ดิน ฝั่งตรงข้ามมัสยิดสุเหร่าทางควาย  (คลองประเวศฝั่งเหนือ) ทำการปลูกสร้างโรงเรียน โดยเงินบริจาคสมทบทุนจากประชาชน จำนวน 400 บาท  กับเงินของทางราชการ 400 บาท  รวมเป็นเงิน 800 บาท ปลูกสร้างอาคารเรียนกว้าง 10 เมตร  ยาว 18 เมตร  ไม่มีฝา ต่อมาชำรุดเสียหายจนใช้การไม่ได้จึงรื้อถอนไป  ปี พ.ศ.2500 ได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ เป็นเงิน 60,000 บาท สร้างอาคารแบบ ป.1 กว้าง 8.30 เมตร ยาว 24 เมตร มีมุขขนาด 5 x 8 เมตร แบ่งเป็น 3 ห้องเรียน  ปี พ.ศ.2512 ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนคร เป็นเงิน 240,000 บาท สร้างอาคารแบบ 017 กว้าง 8.5 เมตร ยาว 33 เมตร แบ่งเป็น 4 ห้องเรียน  30 กันยายน 2516 นายช่วง ชมพิพัฒน์ ครูใหญ่ ได้เกษียณอายุราชการ นายบุญมี สกุลแก้ว รักษาการแทน และต่อมา พ.ศ.2520 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นครูใหญ่  ปี พ.ศ.2520 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 017 (อาคาร 2 ปัจจุบัน) กรมสามัญศึกษา 2 ชั้น 8 ห้องเรียน ได้รับบริจาคที่ดิน จากนายมูฮาบีดิน อับดุลเลาะห์ จำนวน 192 ตารางวา  ปี พ.ศ.2521 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 800 มี 3 ชั้น ใต้ถุนโล่ง มี 8 ห้องเรียน ต่อมาได้รื้อถอน  ปี พ.ศ.2524 ได้รับบริจาคที่ดิน จากนายด๊ะ อำนวยพร จำนวน 2 งาน 42 ตารางวา เป็นที่ดินสร้างอาคารเรียน (อาคาร 3 ปัจจุบัน) และในปีเดียวกัน นายมูฮาบีดิน อับดุลเลาะห์ ได้บริจาคที่ดิน จำนวน 12 ตารางวา ซึ่งเป็นทางเดิน บริเวณหน้าอาคาร 3  ปี พ.ศ. 2535 นายบุญมี สกุลแก้ว อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสุเหร่าทางควาย ย้ายสับเปลี่ยนกับ นายพิภพ จันทะมล อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดพิชัย   ปี พ.ศ. 2539  นายพิภพ  จันทะมล  ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ที่โรงเรียนสุเหร่าคลองจั่น  นายมานพ  อิ่มแก้ว  ได้รับแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  ตั้งแต่วันที่  19  มกราคม  พ.ศ.  2539 และเมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2539 ได้รับบริจาคที่ดินจากนายการีม อรุณพูลทรัพย์ จำนวน 1 ไร่ 8 ตารางวา   ปี พ.ศ. 2541 ได้รับงบประมาณจากกรุงเทพมหานครเป็นเงิน 14,877,940 บาท ให้สร้างอาคารแบบ ส.น.ศ. 385 (5ชั้น) 1 หลัง จำนวน 15 ห้องเรียน (อาคาร 1 ปัจจุบัน) รวมเนื้อที่ทั้งหมด 2 ไร่ 42 ตารางวา     วันที่  25 มิถุนายน พ.ศ. 2545 นายมูฮาบีดิน อับดุลเลาะห์ ได้บริจาคที่ดินให้ 24 ตารางวา และขายให้ 24 ตารางวา  ปัจจุบันโรงเรียนมีเนื้อที่  จำนวน  2 ไร่ 1 งาน 2 ตารางวา     ปี พ.ศ. 2542 (1 พฤศจิกายน) อาจารย์ใหญ่มานพ อิ่มแก้ว ได้ลาออกจากราชการ  วันที่  22  พฤศจิกายน พ.ศ. 2542  นางวิไลวรรณ  ภู่ทอง  ได้รับแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสุเหร่าทางควาย   และวันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2544  ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าทางควาย  1  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2545  ย้ายไปดำรงตำแหน่ง   ผู้อำนวยการโรงเรียนอำนวยกนกศิริอนุสรณ์   วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 นางบุปผา ผลเกิด ได้รับแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าทางควาย จนกระทั้งวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ได้เกษียณอายุราชการ  วันที่   25  มกราคม   พ.ศ. 2550 นายนเรศ  เดชผดุง  ได้รับแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าทางควาย จนกระทั่งวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบึงบัว  วันที่  9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551  นายบำรุง  อ่อนแก้ว  ได้รับแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าทางควาย  จนเกษียณอายุราชการเมื่อ 30 กันยายน 2553  วันที่  12  พฤศจิกายน  2553  นางสายธาร  แสนแก้วทอง  ได้รับแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าทางควาย จนกระทั่งวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ  วันที่  29  ตุลาคม  2555  นางการุณัย  เทียนรุ่งโรจน์  ได้รับแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าทางควาย จนถึงปัจจุบัน  

view