สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

 

ปี 2557

สถานศึกษา

1. รางวัลชนะเลิศกองเชียร์ และเชียร์ลีดเดอร์ กีฬาฟุตบอลเยาวชน  จาก บริษัท บางจาก

ด้านครู

รางวัลครูดีเด่น จาก สำนักงานเขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร

1. คุณครูมลฤดี  เนื่องสุข  ได้รับรางวัลครูดีเด่น จาก สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

2. คุณครูขวัญษา  เอกจจิตต์  ได้รับคัดเลือกจากสำนักการศึกษาให้ไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย  ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

3. คุณครูจรัญญา  ประกิ่ง  ได้ไปศึกษาดูงานทางด้านวิทยาศาสตร์ ณ ประเทศญี่ปุ่น

 

ด้านนักเรียน

1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การเล่านิทานประกอบท่าทาง ในการแข่งขันทักษะทางภาษาจีน เครือข่ายโรงเรียนที่ 31

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การคัดลายมือภาษาจีน ในการแข่งขันทักษะทางภาษาจีน  เครือข่ายโรงเรียนที่ 31

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การคัดลายมือภาษาจีน ในการแข่งขันทักษะทางภาษาจีน  เครือข่ายโรงเรียนที่ 31

4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การตอบปัญหาภาษาจีน ในการแข่งขันทักษะทางภาษาจีน  เครือข่ายโรงเรียนที่ 31

ปี 2556

สถานศึกษา

1. รางวัลพระราชทานป้าย “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

2. รางวัลเหรียญทองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

3. นิตยสาร a day ขอสัมภาษณ์เกี่ยวกับโครงการ “ตลาดนัดหนังสือมือสอง”

4. รางวัลชนะเลิศการประกวด การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  จาก  บริษัท ริโก้ ประเทศไทย จำกัด

5. รางวัลดีเด่น โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน  จาก บริษัท ริโก้ ประเทศไทย จำกัด

 

ด้านครู

ได้รับคัดเลือกให้เป็น ครูดีเด่นในโครงการ “หนึ่งแสนครูดี”  จากคุรุสภา  กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

1. ผอ.การุณัย  เทียนรุ่งโรจน์  

2. คุณครูประสงค์  สำลีอ่อน

3. คุณครูศิริรัตน์  ศรีงาม

4. คุณครูจินตนา  มูเนาวาเราะ

5. ครูอมรรัตน์  จีนนอก

6. คุณครูวันทนา  ศรีมารักษ์ อบรมข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร ด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน TIAJIN NORMAL UNIVERSITY  นครเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

รางวัลครูดีเด่น จาก สำนักงานเขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร

1. คุณครูวันทนา  ศรีมารักษ์

 

รางวัลลูกเสือดีเด่น สายการสอน จาก กรุงเทพมหานคร

1. คุณครูประสงค์  สำลีอ่อน

 

 

ด้านนักเรียน

1. เด็กหญิงไอรดา  นุชจำลอง เป็นผู้มีความสามารถในการทดสอบทางการศึกษาระดับ O-NET ปีการศึกษา 2556 วิชาคณิตศาสตร์   ได้ 100 คะแนน

2. รางวัลชมเชย “การสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ”  สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวัน   วิสาขบูชา ณ เวที สะท้อนธรรม มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

3. รางวัลชมเชย “การสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ” เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ วัดกระทุ่มเสือปลา

4. รางวัลชมเชย “การสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร

5. รางวัลชมเชย “การสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ” สัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา กรมศาสนา

6. รางวัลรองชนะเลิศ “การสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ”  กรมศาสนา

7. รางวัลชมเชย “การสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ” สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวัน วิสาขบูชาณ วัด สระเกษวรวิหาร

8. เหรียญทองการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส  8 ปี ชายคู่  กรุงเทพมหานคร

9. เหรียญทองการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส  8 ปี คู่ผสม  กรุงเทพมหานคร

10. เหรียญทองแดงการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส  14 ปี หญิง  กรุงเทพมหานคร

11. เหรียญเงินการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส  14 ปี คู่ผสม  กรุงเทพมหานคร

12. เหรียญเงินการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส  16 ปี คู่ผสม  กรุงเทพมหานคร

13. เหรียญทองแดงการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส  16 ปี ทีมหญิง  กรุงเทพมหานคร

14. เหรียญเงินการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส  16  ปี หญิงคู่  กรุงเทพมหานคร

15. เหรียญเงินการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส  18  ปี ทีมหญิง  กรุงเทพมหานคร

16. รางวัลชนะเลิศการจัดสวนถาดรุ่นประถมศึกษา จาก สำนักงานเขตประเวศ

 

ปี 2555

สถานศึกษา

1. รางวัลชนะเลิศในการประกวดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท ริโก้ แห่งประเทศไทย 

ด้านชุมชนดีเด่น  เงินรางวัล  15,000  บาท

2. รับรางวัลดีเด่นประเภท  นวัตกรรมสู่ความยั่งยืน  20,000  บาท  จากบริษัท ริโก้  ประเทศไทย  จำกัด  ตามโครงการ  “Eco School”

3. รายการ เกษตรทำกิน ทาง TV Channel ช่วงรวยด้วยมือ มาถ่ายทำโครงการเรียงร้อยสร้อยสวย

4. ออกรายการทาง Cable TV  ช่วงหนูทำได้ โครงการเรียงร้อยสร้อยสวย

          

ด้านครู

ได้รับคัดเลือกให้เป็น ครูดีเด่นในโครงการ “หนึ่งแสนครูดี”  จากคุรุสภา  กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

1. นายสุรพล  อ้นใจกล้า                  

2. นางสมทรง  เทพรินทร์

3. นางบุศรินทร์  ลิ้มเจริญ

4. นางจรัญญา  ประกิ่ง

 

ได้รับคัดเลือกให้เป็น ครูดีเด่นสำนักงานเขตประเวศ  ดังนี้

1. นายประสงค์  สำลีอ่อน

2. นางจิราภรณ์  หามนตรี

3. นางจินตนา  มูเนาวาเราะ

4. นางจรัญญา  ประกิ่ง

 

ด้านนักเรียน

1. รับโล่ “เงินทองของมีค่า”  โดยเป็นตัวแทนของเขตประเวศ

2. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสระดับ กลุ่ม, เขตฯ

3. รางวัลเหรียญเงินและเหรียญทองแดงจากการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสระดับ  กทม.

4. รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  2  กีฬาฟุตซอลเยาวชนบางจาก

5. รับรางวัลอันดับ  4  การประกวดกองเชียร์  โครงการฟุตซอลเยาวชนบางจาก  ครั้งที่  10

6. รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  การสวดมนต์หมู่ฯทำนองสรภัญญะ สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา   2 มิถุนายน  2555   ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

7. รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  การสวดมนต์หมู่ฯทำนองสรภัญญะ งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา  2 มิถุนายน  2555   ณ  วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

8. รับรางวัลชมเชย การสวดมนต์หมู่ฯทำนองสรภัญญะ  โครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 22  กรกฎาคม  2555  ณ  วัดกระทุ่มเสือปลา

9. รับรางวัลชนะเลิศ  การสวดมนต์หมู่ฯทำนองสรภัญญะ งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 31 กรกฎาคม  2555 ณ  วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

10. รับรางวัลชมเชย การสวดมนต์หมู่ฯทำนองสรภัญญะ งานนิทรรศการเส้นไหมและลายศิลป์ 10  สิงหาคม  2555   ณ  ศูนย์สรรพสินค้าพาราไดซ์พาร์ค

11. รับรางวัลชมเชย การสวดมนต์หมู่ฯทำนองสรภัญญะ ณ วัดบำเพ็ญเหนือ

view