สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กิจกรรมสอนซ่อมเสริม

กิจกรรมสอนซ่อมเสริม


กิจกรรมสอนซ่อมเสริม 

              ปัจจุบันนักเรียนมีปัญหาเรื่องการอ่าน  การเขียนและทักษะการคิดคำนวณทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล เพราะการอ่านการเขียนเป็นพื้นฐานของการเรียนทุกกลุ่มสาระ  ถ้านักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ถูกต้อง ก็ไม่สามารถที่จะเรียนในชั้นต่อไปได้   นักเรียนที่สามารถอ่านออก เขียน  และคิดคำนวณได้คล่องก็จะสามารถพัฒนาตนเองให้มีทักษะที่ดี  ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดียิ่งขึ้น

                

วัตถุประสงค์

              ๑. เพื่อฝึกทักษะการคิดคำนวณ ให้สามารถ บวก ลบ คูณ หารได้

              ๒. เพื่อให้นักเรียนที่เรียนช้าหรืออ่านหนังสือไม่ออก อ่านไม่คล่อง ได้ฝึกทักษะการอ่าน  การเขียน

 

เป้าหมาย

             นักเรียนโรงเรียนสุเหร่าทางควาย จำนวน  ๗๘  คน  

              

วิธีดำเนินการ

               ๑. ดำเนินการจัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริม  ดังนี้

                    ๑.๑  ครูประจำชั้นคัดกรองนักเรียนในห้องเรียนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการอ่าน และการคิดคำนวณ

                     ๑.๒  ครูประจำชั้นและครูที่รับผิดชอบกิจกรรมจัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับการสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนที่มีปัญหาในด้านการอ่าน และด้านการคิดคำนวณ

                    ๑.๓  ครูทำการสอนซ่อมเสริมนักเรียนในชั่วโมงสอนซ่อมเสริม

              

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

               ๑. นักเรียนร้อยละ ๖๐ มีทักษะการคิดคำนวณ  สามารถ บวก ลบ คูณ หาร ดีขึ้น

               ๒. นักเรียนร้อยละ ๖๐ มีทักษะการอ่านการเขียนดีขึ้น

 

view