สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

รักการอ่านสร้างความรู้สู่อาชีพ

รักการอ่านสร้างความรู้สู่อาชีพ

กิจกรรมรักการอ่านสร้างความรู้สู่อาชีพ           

                      โรงเรียนสุเหร่าทางควาย ซึ่งเป็นองค์กรหนึ่งที่มีบทบาทและมีความสำคัญในการส่งเสริมและให้บริการการเรียนรู้ สนับสนุนนักเรียนและประชาชนในชุมชน ทางด้านการศึกษา ช่วยพัฒนานักเรียนและประชาชนให้เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  จึงได้จัดกิจกรรม “รักการอ่านสร้างความรู้สู่อาชีพ” ให้กับนักเรียนและประชาชนในชุมชน  โดยศึกษาหาความรู้ที่ได้จากการอ่านและนำความรู้ที่ได้จากการอ่านนั้นมาปฏิบัติจริง  เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการสร้างอาชีพ เจริญรอยตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งยังได้ช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆให้น่าอยู่  การพัฒนาและส่งเสริมการอ่าน จึงเป็นหัวใจสำคัญที่ต้องปลูกฝังให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนให้มีนิสัยรักการอ่าน เห็นความสำคัญของการอ่านตลอดไป  

 

วัตถุประสงค์

               ๑. เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของนักเรียน  ผู้ปกครอง และชุมชน โรงเรียนสุเหร่าทางควายให้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของการอ่าน

               ๒. เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน มีนิสัยรักการอ่าน รู้จักค้นคว้าหาความรู้ และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการสร้างอาชีพ เจริญรอยตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆให้น่าอยู่

               ๓.  เพื่อให้นักเรียน  ผู้ปกครอง และชุมชน มีทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถนำความรู้จากการอ่าน การอาชีพ และเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ในการทำงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เห็นแนวทางการประกอบอาชีพ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียง

 

เป้าหมาย

                นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน โรงเรียนสุเหร่าทางควาย

                

 วิธีดำเนินการ

                ๑. ดำเนินการจัดโครงการรักการอ่านสร้างความรู้สู่อาชีพ ประกอบด้วย

                    ๑.๑ โครงการวิเคราะห์อัญมณีและโครงการเรียงร้อยสร้อยสวย

 

วิธีการดำเนินโครงการ   

                   - จัดทำเอกสารเผยแพร่ให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ได้รับทราบข่าวสารข้อมูลสัปดาห์ละ

                   - นักเรียนและครูจัดป้ายนิเทศเพื่อให้ผู้ปกครอง และชุมชน ได้รับทราบข่าวสารข้อมูล

                   - นักเรียนศึกษาหาความรู้โดยการอ่านจากเอกสาร ข้อมูล บทความเกี่ยวกับอัญมณี และหินต่างๆจากป้ายนิเทศ

                   - นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน  ทำการบันทึกข้อมูลต่างๆที่ได้จากการอ่าน 

                   - ครูผู้รับผิดชอบโครงการเก็บข้อมูล         

                   - เชิญวิทยากรที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาให้ความรู้กับนักเรียน

 

                    ๑.๒  โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  (สวนผักคนเมือง)

วิธีการดำเนินโครงการ   

-    โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ ถึงผู้ปกครอง และชุมชน ให้ทราบข่าวสารข้อมูล

-    โรงเรียนรับสมัครผู้ปกครอง และชุมชน เข้ามาเป็นสมาชิกของโครงการ

-    จัดประชุมชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ

-    โรงเรียนจัดทำเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับโครงการ ข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกผัก และการดูแลรักษา การใช้ปุ๋ยโบกาฉิ  และแจกเมล็ดพันธุ์พืชให้กับผู้ปกครองไปปลูกที่บ้าน

-    โรงเรียนจัดทำแปลงผักให้กับนักเรียนในแต่ระดับชั้นดูแลรับผิดชอบ

-    จัดทำเอกสารในการบันทึกข้อมูล

-    แจกเอกสารให้นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนไว้บันทึกข้อมูล

-    ครูผู้รับผิดชอบโครงการออกเยี่ยมโครงการตามบ้านผู้ปกครองและชุมชน

-    ครูตรวจการบันทึกข้อมูล

-    ครูให้นักเรียนเขียนบันทึกการรับประทานผักในแต่ละวัน แล้วนำมาเล่าหน้าชั้นเรียน

                

                 1.3  กิจกรรมจากการอ่านสู่งานปั้น

วิธีดำเนินการ

1  เชิญชวนผู้ปกครองที่มีความตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา มาเล่านิทานให้นักเรียนฟัง แล้วให้นักเรียนช่วยกันปั้นรูปปั้นนูนต่ำ โดยจินตนาการจากเรื่องที่ฟัง      

2  ดำเนินกิจกรรมโดยคัดสรรนักเรียนที่มีภาวะผู้นำในด้านรักการอ่าน  มาเล่านิทานที่อ่านแล้วมีความประทับใจให้เพื่อน ๆ และน้อง ๆ ฟัง จากนั้นให้นักเรียนแบ่งกลุ่มช่วยกันปั้นรูปปั้นนูนต่ำ ตามจินตนาการจากเรื่องที่ฟัง  เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง

 

 ตัวชี้วัดความสำเร็จ

          1.  นักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากรในโรงเรียน ร้อยละ 70 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและนำข้อคิดคุณธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน

          2. นักเรียนที่มีภาวะผู้นำในด้านรักการอ่านร้อยละ 80 กล้าแสดงออกในการเล่านิทานจากเรื่องที่อ่าน

ต่อหน้าสาธารณชน

          3. นักเรียนที่สนใจฟังนิทานสู่งานปั้นร้อยละ 80 สามารถถ่ายทอดเรื่องที่ฟังออกมาเป็นงานปั้นตามจินตนาการ

          4. นักเรียนร้อยละ 70 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

 

                  1.4  รายงานห้องเรียนในโลกกว้าง

วิธีการดำเนินโครงการ   

                       - จัดทำเอกสารการบันทึกความรู้

                       - นักเรียนไปทัศนศึกษาที่ป่าชายเลน  โบราณสถานที่ต่างๆ  การชมภาพยนตร์ การชมสวนสัตว์ต่างๆ และสถานที่ต่างๆที่อยู่นอกห้องเรียน

                      -  นักเรียนบันทึกความรู้

                      -  ครูตรวจข้อมูลการบันทึก

                  1.5   โครงงานวิทยาศาสตร์

วิธีการดำเนินโครงการ   

                      -  ครูกระตุ้นนักเรียนให้เกิดการเรียนรู้

                       -  นักเรียนพบปัญหาจากการปลูกผัก

                       -  นักเรียนนำปัญหาปรึกษาครู

                       -  นักเรียนค้นคว้าหาความรู้เพื่อแก้ปัญหา

                       -  นักเรียนลงมือปฏิบัติตามที่ได้ศึกษาค้นคว้า

                       -  นักเรียนบันทึกความรู้ และนำเสนอข้อมูล

                       -  ครูตรวจข้อมูลการบันทึก

ตัวชี้วัดความสำเร็จ      

               ๑. นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ร้อยละ ๗๐ ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของการอ่าน

               ๒. นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน  ร้อยละ ๗๐ มีนิสัยรักการอ่าน รู้จักค้นคว้าหาความรู้ และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการสร้างอาชีพ ช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่

               ๓. นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน  ร้อยละ ๗๐  มีทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง รับความรู้จากการอ่านมาประกอบการอาชีพ และนำเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ในการทำงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เห็นแนวทางการประกอบอาชีพ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียง

view