สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

หยุดทุกงานอ่านทุกคน

หยุดทุกงานอ่านทุกคน

กิจกรรมหยุดทุกงาน  อ่านทุกคน

 

     การอ่านมีความสำคัญที่จะส่งผลดีต่อการเรียน ความสามารถในการอ่านอย่างแตกฉานจะทำให้ผลการเรียนดี และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการต้องการให้นักเรียนใฝ่เรียนใฝ่รู้ รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีนิสัยรักการอ่าน ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหรือทำกิจกรรมใดให้หนังสือเป็นเพื่อนข้างกายตลอดเวลา   

    

วัตถุประสงค์

               ๑. เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้แก่นักเรียน

               ๒. เพื่อสร้างความตระหนักให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการอ่าน

               ๓. เพื่อฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

เป้าหมาย

              นักเรียนโรงเรียนสุเหร่าทางควายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖

             

วิธีดำเนินการ

๑. ดำเนินการจัดโครงการหยุดทุกงาน  อ่านทุกคน ดังนี้

                  ๑.๑  ครูผู้รับผิดชอบโครงการและครูบรรณารักษ์จัดเตรียมหนังสือไว้ให้นักเรียนอ่านในมุมรักการอ่านของแต่ละห้อง โดยจะเปลี่ยนหนังสือสัปดาห์ละครั้ง (นักเรียนที่เป็นตัวแทนของห้องมารับหนังสือที่ห้องสมุด)

                  ๑.๒  นักเรียนอ่านหนังสือในช่วงเช้าก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติ เวลา ๐๗.๔๐ – ๐๘.๐๐ น.

                  ๑.๓  นักเรียนบันทึกการอ่านด้วยความตั้งใจ

                    ๑.๔  ครูประจำชั้นตรวจสอบบันทึกการอ่านของนักเรียน

               ๒. ครูประจำชั้นสุ่มนักเรียนออกมานำเสนอเรื่องที่อ่าน (หมุนเวียนทุกคนจนครบ)

               ๓. นักเรียนสามารถอ่านหนังสือนอกเวลาเรียนได้เพื่อการรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

               ๑. นักเรียนร้อยละ ๖๐ มีนิสัยรักการอ่าน

               ๒. นักเรียนร้อยละ ๖๐ มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการอ่าน

      ๓. นักเรียนร้อยละ ๖๐ มีความรับผิดชอบ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

 

view