สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กิจกรรมพ่อไก่แม่ไก่

กิจกรรมพ่อไก่แม่ไก่

กิจกรรมพ่อไก่แม่ไก่

ความเป็นมา

          นโยบายของกรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2555 กำหนดว่า “กรุงเทพมหานคร เป็นมหานครแห่งการอ่าน” ดังนั้น โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทุกโรงเรียนต้องรายงานสภาพการอ่าน เป็นประจำทุกภาค ซึ่งสภาพการอ่านของนักเรียนแต่ละชั้นยังมีปัญหา จากการอ่านไม่ออก และอ่านไม่คล่อง

          ทางโรงเรียนสุเหร่าทางควายจึงเห็นความสำคัญ และจัดกิจกรรมพ่อไก่ แม่ไก่ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มนี้

         

วัตถุประสงค์

๑.      เพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนที่อ่านหนังสือ ไม่ออกแต่ละระดับชั้น

๒.      เพื่อให้นักเรียนที่อ่านหนังสือไม่คล่อง

            

เป้าหมาย

           นักเรียนโรงเรียนสุเหร่าทางควาย ชั้น ป.๑ – ๖

           

วิธีดำเนินการ

  1. ครูประจำชั้นทดสอบการอ่านของนักเรียน
  2. รวบรวมรายชื่อนักเรียนและกรรมการผู้รับผิดชอบ
  3. แบ่งภาระหนักที่ให้ครูผู้รับผิดชอบสอนอ่านครู 1 คน ต่อนักเรียน 3-5 คน
  4. ดำเนินงานตามแผน
  5. ติดตามผล

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

  1.  นักเรียนอ่านหนังสือได้ดีขึ้น ร้อยละ 70
  2. นักเรียนอ่านหนังสือได้คล่องขึ้น ร้อยละ 80
  3. ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านดีขึ้น ร้อยละ 70

view