สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กิจกรรมภาษาไทยวันละคำ

กิจกรรมภาษาไทยวันละคำ

กิจกรรมภาษาไทยวันละคำ

การฟัง การพูด  การอ่าน การเขียน  มีความสำคัญอย่างยิ่งในการเรียนรู้  ถ้าผู้ใดไม่มีทักษะในการฟัง การพูด การอ่าน  การเขียน ไม่เป็นและไม่ถูกต้อง  ผู้นั้นจะไม่ประสบผลสำเร็จในการเรียน ซึ่งจะส่งผลไปถึงการประกอบอาชีพในอนาคตจึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “ ภาษาไทยวันละคำ ” ขึ้นมาให้กับนักเรียนทุกคนทุกชั้นเรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์

          ๑.  เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการฟัง  พูด อ่าน  เขียน ภาษาไทย

          ๒.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาไทย

๓.  เพื่อให้นักเรียนรู้จักความหมายของคำศัพท์ภาษาไทยมากขึ้น  และนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง

            

เป้าหมาย

           นักเรียนโรงเรียนสุเหร่าทางควาย ชั้น ป.๑ – ๖

           

วิธีดำเนินการ

            ๑. ดำเนินการจัดกิจกรรมภาษาไทยวันละคำ  ดังนี้

                ๑.๑  ครูและนักเรียนที่เป็นผู้นำด้านการอ่านจัดเตรียมคำศัพท์ที่จะนำเสนอ

               ๑.๒  นักเรียนที่เป็นผู้นำด้านการอ่านนำเสนอคำศัพท์หลังกิจกรรมหน้าเสาธงของทุกวันพุธ

               ๑.๓  ครูที่รับผิดชอบกิจกรรมอธิบายความรู้เพิ่มเติม

             ๒. นักเรียนเขียนคำศัพท์ที่นำเสนอลงในสมุด

            ๓. ครูประจำชั้นตรวจสอบความถูกต้อง

         

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

๑. นักเรียนร้อยละ ๗๐ มีทักษะในการฟัง  พูด อ่าน  เขียน ภาษาไทย

๒. นักเรียนร้อยละ ๗๐  มีความมั่นใจในการใช้ภาษาไทย

๓. นักเรียนร้อยละ ๗๐ รู้ความหมายของคำศัพท์ภาษาไทยและความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ถูกต้อง

 

view