สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กิจกรรมบันทึกการอ่าน

กิจกรรมบันทึกการอ่าน

กิจกรรมบันทึกการอ่าน

 

ความเป็นมา

                         ภาวะสังคมปัจจุบันการอ่านถือเป็นหัวใจหลักในการพัฒนาเยาวชนใช้เป็นเครื่องมือศึกษาหาความรู้ เป็นเครื่องมือสื่อสาร เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะชีวิต การบันทึกการอ่านเป็นกิจกรรมสำคัญหลังการอ่าน โดยสรุปใจความสำคัญของสิ่งที่อ่าน  แล้วควรบันทึกทุกครั้งที่อ่านจบ ซึ่งทางโรงเรียนใช้ สมุดบันทึกของบริษัทนานมีบุ๊คส์ เพื่อฝึก การอ่านและสรุปความ

                         โรงเรียนสุเหร่าทางควายได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงจัดทำกิจกรรมบันทึกการอ่านขึ้น เพื่อฝึกให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน และการเขียน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป

 

วัตถุประสงค์

๑.      เพื่อฝึกให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและการเขียนในชีวิตประจำวัน

๒.      เพื่อให้นักเรียนมีความรับผิดชอบในการทำงาน

๓.      เพื่อส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะห์

            

เป้าหมาย

           นักเรียนโรงเรียนสุเหร่าทางควาย ชั้นอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

           

วิธีดำเนินการ

1.  ประชุมคณะกรรมการวางแผน

2.  ดำเนินงานตามแผน

3.  ประเมินผลสรุปกิจกรรม

         

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

๑.      นักเรียนสนใจและทำบันทึกส่ง 80%

๒.      นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 80%

๓.      นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่าน คิดวิเคราะห์ 80%

 

view