สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กิจกรรมระเบียงข่าว

กิจกรรมระเบียงข่าว

กิจกรรมระเบียงข่าว

ความเป็นมา

          การดำรงชีวิตในสังคมยุคปัจจุบันซึ่งเป็นสังคมที่ก้าวหน้าด้านวิทยาการต่าง ๆ มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

ที่ทุกๆ คนต้องมีความรอบรู้ในทุกๆด้าน  เพื่อให้ดำรงตนอยู่ได้ในสังคมยุคปัจจุบันได้  ดังนั้นการที่จะเป็นผู้รอบรู้ต้องมีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน โดยต้องมีนิสัยรักการอ่าน และมีโอการได้รับฟังความรู้ข่าวสารต่างๆ อยู่เสมอ

          โรงเรียนสุเหร่าทางควายได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงจัดทำกิจกรรมระเบียงข่าว เพื่อฝึกให้ผู้เรียนมีความกล้าแสดงออก มีความรู้ทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบันและนำความรู้ไปเป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิต 

 

วัตถุประสงค์

          1  เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากรในโรงเรียน ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยและนำข้อคิด         

               คุณธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน

          2  เพื่อให้นักเรียนกล้าแสดงออกในการนำเสนอข่าวสารต่อหน้าสาธารณชน

          3  เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

 

กลุ่มเป้าหมายของโครงการ

          นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  ผู้ปกครองที่มาส่งบุตรหลาน และบุคลากรในโรงเรียน

 

วิธีดำเนินการ

1  การเลือกข่าว ครูและนักเรียนช่วยกันเลือกข่าวที่จะนำเสนอหน้าเสาธง โดยเลือกเรื่องที่มีประโยชน์เป็นความรู้รอบตัว ทันสมัยเหมาะสมกับวัย และความสนใจของเด็ก    

          2  ดำเนินกิจกรรมโดยคัดสรรนักเรียนที่มีภาวะผู้นำในด้านรักการอ่าน  นำเสนอในช่วงปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธงทุกเช้าวันศุกร์ ตลอดปีการศึกษา

 

 ตัวชี้วัดความสำเร็จ

          1  นักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากรในโรงเรียน ร้อยละ 70 ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยและนำข้อคิดคุณธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน

          2  นักเรียนที่มีภาวะผู้นำในด้านรักการอ่านร้อยละ 100 กล้าแสดงออกในการนำเสนอข่าวสาร

ต่อหน้าสาธารณชน

          3  นักเรียนร้อยละ 70 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

view