สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กิจกรรมเสียงตามสาย

กิจกรรมเสียงตามสาย

กิจกรรมเสียงตามสาย

 

              กิจกรรมเสียงตามสายจัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ทราบความเคลื่อนไหว  ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ความก้าวหน้าของวิทยาการ และเพื่อฝึกให้นักเรียนกล้าแสดงออกและสามารถนำความรู้ไปเป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิตต่อไป

 

วัตถุประสงค์

๑.       เพื่อให้นักเรียน  ผู้ปกครอง  บุคลากรในโรงเรียนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยและนำความรู้ที่ได้ 

 ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

๒.       เพื่อให้นักเรียนกล้าแสดงออกในการนำเสนอข่าวสาร

๓.       เพื่อให้นักเรียนที่ทำหน้าที่จัดรายการได้รับการฝึกเกี่ยวกับการฟัง  พูด  อ่าน  และการเขียน

 เป้าหมาย

                ครู  บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสุเหร่าทางควาย   

              

วิธีดำเนินการ

               ๑. ดำเนินการจัดกิจกรรมเสียงตามสาย  ดังนี้

                    ๑.๑  กิจกรรมดำเนินการในช่วงพักกลางวัน 

                    ๑.๒  ครูและนักเรียนช่วยกันค้นคว้าหาความรู้ในโรงเรียน   อินเตอร์เน็ต  ห้องสมุดโรงเรียน เพื่อถ่ายทอดความรู้ออกสู่ชุมชน

                    ๑.๓  นักเรียนที่เป็นตัวแทนช่วยกันนำเสนอข่าวสารที่ได้จากการค้นคว้าในโรงเรียน  อินเตอร์เน็ต และห้องสมุดโรงเรียน พร้อมทั้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนสลับกับเสียงเพลง โดยใช้เสียงตามสาย

                    

              

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

               ๑. ครู  บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน  ร้อยละ ๗๐ รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยและนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

               ๒. นักเรียนที่เป็นตัวแทนกล้าแสดงออกในการนำเสนอข่าวสาร

               ๒. นักเรียนที่เป็นตัวแทนกล้ามีความสามารถในการฟัง  พูด  อ่าน  และการเขียน

                                                                                                

view