สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กิจกรรมการอ่านวรรณกรรม

กิจกรรมการอ่านวรรณกรรม

กิจกรรมการอ่านวรรณกรรม   

      “การอ่าน” เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนากระบวนการคิด และภูมิปัญญา นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพคน สังคมและประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า   

 

วัตถุประสงค์

               ๑. เพื่อให้นักเรียนอ่าน  เขียน และเล่าเรื่องเกี่ยวกับวรรณกรรมได้

               ๒. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน ได้ใช้จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์

               ๓. เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน รู้จักค้นคว้าหาความรู้ และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

 เป้าหมาย

                นักเรียนโรงเรียนสุเหร่าทางควาย ชั้น ป.๔ – ๖ 

              

วิธีดำเนินการ

               ๑. ดำเนินการจัดกิจกรรมการอ่านวรรณกรรม  ดังนี้

                    ๑.๑  กิจกรรมดำเนินการในช่วงพักกลางวัน หรือชั่วโมงซ่อมเสริม  นักเรียนสามารถนำไปอ่านและบันทึกที่บ้านได้

                    ๑.๒  ครูจัดเตรียมตัวอย่างของวรรณกรรมเพื่อเป็นตัวอย่างไว้ให้นักเรียนอ่าน

                    ๑.๓  ครูแนะนำวิธีการเขียนบันทึกวรรณกรรมให้นักเรียนฟัง

                    ๑.๔  นักเรียนอ่านวรรณกรรมที่นักเรียนสนใจแล้วบันทึกวรรณกรรมที่นักเรียนอ่านในเล่มบันทึกวรรณกรรม

                    ๑.๕  นักเรียนอ่านวรรณกรรมที่น่าสนใจจากห้องสมุดแล้วบันทึก หรือจากอินเทอร์เน็ต และจากร้านหนังสือที่นักเรียนสนใจ

                    ๑.๖  ครูประจำชั้นตรวจบันทึกวรรณกรรมของนักเรียนในทุกวันศุกร์

                ๒. นักเรียนออกมาเล่าเรื่องจากวรรณกรรมที่อ่านให้เพื่อนฟัง

              

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

               ๑. นักเรียนร้อยละ ๗๐ สามารถอ่าน เขียน และเล่าเรื่องเกี่ยวกับวรรณกรรมได้

               ๒. นักเรียนร้อยละ ๗๐ มีความคิดสร้างสรรค์

               ๓. นักเรียนร้อยละ ๗๐ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

view