สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่

กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่

กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่

วัตถุประสงค์

๑.      เพื่อให้นักเรียนมีทักษะและตระหนักในคุณค่าทางด้านภาษา

๒.      เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ชุมชนมีนิสัยรักการอ่านและการค้นคว้า

๓.      เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์และสรุปใจความจากเรื่องที่อ่าน

 เป้าหมาย

                นักเรียนโรงเรียนสุเหร่าทางควาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และชุมชน

วิธีดำเนินการ

๑.      ครูและนักเรียนคัดเลือกหนังสือที่มีประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

๒.      ครูและนักเรียนนำหนังสือที่คัดเลือกแล้วนำมาให้ชุมชนอ่าน

๓.      ดำเนินงานโดยคัดสรรนักเรียนที่มีภาวะผู้นำในด้านรักการอ่านร่วมกับคณะครูได้คัดเลือกหนังสือต่างๆ ที่มีสาระและความรู้และให้ประโยชน์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ทุกวันในช่วงเช้าและตอนกลางวันที่โรงเรียนสุเหร่าทางควาย ตลอดปีการศึกษา

              

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

  1. ร้อยละของจำนวนนักเรียนและชุมชนมีนิสัยรักการอ่าน
  2. ร้อยละของจำนวนนักเรียนและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในด้านการอ่านมากขึ้น

view