สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ตอบคำถามสารานุกรม

ตอบคำถามสารานุกรม

กิจกรรมตอบคำถามสารานุกรม

วัตถุประสงค์

          1 . เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและรู้จักใช้สารานุกรมในการค้นคว้ามากขึ้น

          2. เพื่อดึงดูดความสนใจให้มีผู้เข้าร่วมใช้บริการห้องสมุดมากขึ้น

          3. เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

 

กลุ่มเป้าหมาย

          นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

วิธีดำเนินการ

  1. ครูตั้งคำถามสารานุกรมลงในบัตรคำถาม บัตรคำถามละ 1 ข้อ ในแต่ละสัปดาห์จะจัดคำถามให้นักเรียน
  2. จัดทำสมุดสะสมคะแนนและกระดาษคำตอบสารานุกรมไทย เพื่อใช้บันทึกคะแนนการร่วมกิจกรรม
  3. จัดมุมสารานุกรมไว้ในห้องสมุดใกล้กับชั้นวางบัตรคำถามสารานุกรมไทย
  4. จัดเตรียมของรางวัลสำหรับการสะสมคะแนนได้ 20,40,60,80,100  คะแนน
  5. นักเรียนอ่านบัตรคำถาม ค้นคว้าหาคำตอบจากสารานุกรมไทยที่ระบุไว้ แล้วเขียนคำตอบลงในบัตรคำตอบ
  6. ให้นักเรียนส่งบัตรคำตอบลงในกล่องรับบัตรคำตอบ มาพร้อมกับบัตรสะสมคะแนนเพื่อให้ครูตรวจความถูกต้องแล้วบันทึกคะแนนสำหรับผู้ที่ตอบถูก โดยการประทับรูปดาว 1 รูป แทนการให้คะแนน 1 คะแนน
  7. นำสมุดสะสมคะแนนที่ตรวจให้คะแนนแล้วส่งคืนที่ตู้คืนสมุดของแต่ละชั้น
  8. เมื่อนักเรียนสะสมคะแนนได้ 20,40,60,80,100  คะแนน มาแลกรับของรางวัลและเกียรติบัตรตามระดับคะแนนที่ต้องการ และทำพิธีมอบเกียรติบัตรและของรางวัลในวันศุกร์สุดท้ายของเดือน

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

          1. ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหาสารานุกรมไทยในห้องสมุด

          2. ระดับความสนใจการอ่านสารานุกรมไทยและการเข้าใช้บริการในห้องสมุด

view