สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กิจกรรมการเล่านิทาน

กิจกรรมการเล่านิทาน

กิจกรรมการเล่านิทาน   

นิทาน คือการเรียนรู้แบบแรกๆ ของเด็ก ที่จะเป็นการช่วยปลูกฝังจินตนาการและพัฒนาการของเด็กให้เติบโตไปพร้อมกับพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ และสังคม  

 

วัตถุประสงค์

               ๑. เพื่อให้นักเรียนได้อ่านและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นฟังได้

               ๒. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน ได้ใช้จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์

               ๓. เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน รู้จักค้นคว้าหาความรู้ และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป้าหมาย

               นักเรียนโรงเรียนสุเหร่าทางควาย ชั้น ป.๑ – ๖ 

              

 

 วิธีดำเนินการ

               ๑.  ดำเนินการจัดกิจกรรมเล่านิทาน  ดังนี้

                    ๑.๑ ครูและผู้นำรักการอ่านจัดเตรียมนิทานที่จะเล่าให้นักเรียนฟัง

                   ๑.๒ ครูและผู้นำรักการอ่านจัดกิจกรรมเล่านิทานในห้องสมุดหรือนอกห้องเรียนช่วงพักกลางวันของทุกวันพฤหัสบดี

                   ๑.๓ นักเรียนออกมาสรุปเนื้อหาของนิทานจากการฟัง และเล่านิทานต่อจากนิทานของครูที่เล่าให้เพื่อนฟัง (ครูหมุนเวียนนักเรียนออกมาเล่านิทาน)

              

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

               ๑. นักเรียนร้อยละ ๗๐ มีทักษะการอ่าน และเล่าเนื้อเรื่องให้ผู้อื่นฟังได้

               ๒. นักเรียนร้อยละ ๗๐ มีความคิดสร้างสรรค์

               ๓. นักเรียนร้อยละ  ๗๐ รู้ค้นคว้าหาความรู้  และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

view