สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กิจกรรมแต่งเรื่องจากภาพ

กิจกรรมแต่งเรื่องจากภาพ

กิจกรรมแต่งเรื่องจากภาพ

วัตถุประสงค์

๑.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน

๒.  เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

๓.  เพื่อฝึกทักษะให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ด้านการวาดภาพและบรรยายภาพ

 

เป้าหมาย

          นักเรียนโรงเรียนสุเหร่าทางควาย ชั้น ป.๑ - ๖

 

วิธีดำเนินการ

          ๑.  ดำเนินการจัดกิจกรรมแต่งเรื่องจากภาพ  ดังนี้

     ๑.๑  ครูจัดเตรียมภาพที่จะให้นักเรียนแต่งเรื่อง

               ๑.๒  ครูจัดกิจกรรมแต่งเรื่องจากภาพในห้องสมุดช่วงพักกลางวันของทุกวันพุธ

               ๑.๓  นักเรียนเล่าเรื่องจากการแต่งเรื่องจากภาพ  (หมุนเวียนนักเรียนออกมาเล่าไม่ซ้ำคนเดิม)

๒.  ในการทำกิจกรรมแต่ละครั้งอาจจะทำเป็นกลุ่มหรือเดี่ยว

               ๒.๑  นักเรียนอาจหาภาพมาแต่งเรื่องเองได้     

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

๑. นักเรียนร้อยละ ๗๐ มีนิสัยรักการอ่านมากขึ้น

๒. นักเรียนร้อยละ ๗๐ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

๓. นักเรียนร้อยละ ๗๐  มีความคิดสร้างสรรค์ด้านการวาดภาพและแต่งเรื่องบรรยายภาพ

view