สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กิจกรรมปริศนาคำทาย

กิจกรรมปริศนาคำทาย

กิจกรมปริศนาคำทาย

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการฟัง และพูดสื่อสารได้
  2. เพื่อให้นักเรียนอ่าน และคิดวิเคราะห์ได้
  3. เพื่อให้นักเรียนมีความสนุกสนานเพลิดเพลินกับการทายปัญหา และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

 

กลุ่มเป้าหมาย

          นักเรียนชั้นอนุบาล  - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

วิธีดำเนินการ

  1. จัดทำคำปริศนาคำทาย
  2. ตัวแทนนักเรียนนำเสนอหน้าเสาธงช่วงเช้าหรือช่วงเที่ยง
  3. นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถร่วมตอบคำถาม และได้เข้าร่วมกิจกรรมปริศนาคำทายกันอย่างสนุกสนานและเพลิดเพลิน
  4. ใครตอบถูกต้อง มีของรางวัลรางวัลให้
  5. สรุปกิจกรรมปริศนาคำทายสิ้นปีการศึกษา

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

         1.  ร้อยละ 80 ของนักเรียนนักเรียนอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6เข้าร่วมกิจกรรมปริศนาคำทาย

         2.  ร้อยละ  80  ได้เรียนรู้เสริมสติปัญญา การคิด วิเคราะห์ เกี่ยวกับการฟังและการอ่าน   

  1. รัอยละ 80 ได้รับความสนุกสนาน กล้าแสดงออกและมีไหวพริบ มากขึ้น

 

view