สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กิจกรรมแนะนำหนังสือใหม่

กิจกรรมแนะนำหนังสือใหม่

กิจกรรมแนะนำหนังสือใหม่

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ให้กับนักเรียน

          2. เพื่อดึงดูดความสนใจให้มีผู้เข้าร่วมใช้บริการห้องสมุดมากขึ้น

          3. เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักบรรณานิทัศน์หนังสือใหม่

 

กลุ่มเป้าหมาย

          นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

วิธีดำเนินการ

  1. ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมคัดเลือกหนังสือใหม่ของห้องสมุดและจัดทำสาระสังเขปในการเสนอ ทุกวันอังคาร จำนวน  3  เล่ม
  2. ยุวบรรณารักษ์แนะนำหนังสือใหม่หน้าเสาธง
  3. จัดมุมแนะนำหนังสือใหม่พร้อมบรรณาณิทัศน์

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

          1. ร้อยละของนักเรียนทีเข้าใช้บริการในห้องสมุดเพิ่มขึ้น

          2. ระดับความสนใจหนังสือใหม่และการยืมหนังสือในห้องสมุด

 

view