สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ผู้นำเยาวชนรักการอ่าน

ผู้นำเยาวชนรักการอ่าน

กิจกรรมผู้นำเยาวชนรักการอ่าน

ความเป็นมา

          การอ่านเป็นหัวใจสำคัญของการแสวงหาความรู้ และสร้างความเพลิดเพลินเป็นการใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า และเห็นความสำคัญของการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมนักเรียนมีนิสัยรักการอ่านอย่างถาวร
 2. เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนเน้นความสำคัญของการอ่าน และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
 3. เพื่อสนับสนุนลักษณะการเป็นผู้นำและผู้ตามอย่างเป็นระบบ

 

กลุ่มเป้าหมาย

          นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

วิธีดำเนินการ

 1. คัดเลือกผู้นำ ป.4-6 จำนวน 15 คน
 2. ประชุมเพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
 3. ผู้นำเยาวชนหาสมาชิกเครือข่ายของตน
 4. ดำเนินงานตามแผน
 5. ติดตามและประเมินผล

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

 1. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านอยู่ในระดับ 70%
 2. นักเรียนเห็นความสำคัญของการอ่าน และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 70%
 3. นักเรียนมีลักษณะความเป็นผู้นำ – ผู้ตามอย่างเป็นระบบ 80%

view