สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กิจกรรมวิเคราะห์ข่าว

กิจกรรมวิเคราะห์ข่าว

กิจกรรมวิเคราะห์ข่าว

วัตถุประสงค์

          1  เพื่อให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์ความสมเหตุสมผลของข่าวสารที่ได้รับ

          2  เพื่อให้นักเรียนนำข้อมูลข่าวสารที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีวิจารณญาณ

          3  เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

 

กลุ่มเป้าหมายของโครงการ

          นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

 

วิธีดำเนินการ

1  การเลือกข่าว ครูและนักเรียนช่วยกันเลือกข่าวที่จะนำมาวิเคราะห์ โดยเลือกเรื่องที่มีประโยชน์เป็นความรู้รอบตัว ทันสมัยเหมาะสมกับวัย และความสนใจของเด็ก    

2  ดำเนินกิจกรรมโดยคัดสรรนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔- ๖ มาทำการวิเคราะห์ถึงความสมเหตุสมผลของข่าวสารที่ได้รับ

๓  จัดนิทรรศการการวิเคราะห์ข่าวเดือนละ ๑ ครั้ง

 

 ตัวชี้วัดความสำเร็จ

          1  นักเรียน ร้อยละ 70 ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยและนำข้อคิดคุณธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน

          2  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที ๔- ๖  ร้อยละ ๗0 มีความสามารถในการนำข่าวสารมาวิเคราะห์ถึงความสมเหตุสมผลของข้อมูลที่ได้รับ

          3  นักเรียนร้อยละ ๗0 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

 

 

view