สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กิจกรรมสารสัมพันธ์

กิจกรรมสารสัมพันธ์

กิจกรรมสารสัมพันธ์

กิจกรรมสารสัมพันธ์จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร  คณะครู บุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียน ได้ทราบความเคลื่อนไหว  ความเปลี่ยนแปลงความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและวิทยาการต่างๆ ของโลกและข้อมูลข่าวสารจากโรงเรียนที่เป็นปัจจุบัน   

 

วัตถุประสงค์

๑.        ผู้ปกครองได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง

๒.       ผู้ปกครองและได้พัฒนาทักษะชีวิตจากการอ่านสาร

๓.       สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชนจากการอ่านสาร

 เป้าหมาย

                ครู  บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสุเหร่าทางควาย 

              

วิธีดำเนินการ

               ๑. ดำเนินการจัดกิจกรรมสารสัมพันธ์  ดังนี้

                    ๑.๑  กิจกรรมดำเนินการเดือนละครั้ง ก่อนสิ้นเดือน

                    ๑.๒  ครูและนักเรียนช่วยกันค้นคว้าหาความรู้ในโรงเรียน   อินเตอร์เน็ต  ห้องสมุดโรงเรียน มาทำสารเพื่อถ่ายทอดความรู้ออกสู่ชุมชน

                    ๑.๓  ครูและนักเรียนช่วยกันจัดทำสารโดยรวบรวมความรู้ที่ได้จากการค้นคว้าในโรงเรียน  อินเตอร์เน็ต และห้องสมุดโรงเรียน พร้อมทั้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนมาจัดทำ

                    ๑.๔  ครูและนักเรียนช่วยกันพิมพ์และปริ้นให้กับครู  บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน

                    ๑.๕  นักเรียนที่เป็นตัวแทนออกมาอ่านสารให้เพื่อนฟัง

              

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

               ๑. ครู  บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน  ร้อยละ ๗๐ รับรู้ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน

               ๒. ครู  บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน  ร้อยละ ๗๐ นำความรู้ที่ได้จากการรับข่าวสารมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

               3. ครู  บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน  ร้อยละ ๗๐ มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน

                                                          

view