สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กิจกรรมหมอภาษา

กิจกรรมหมอภาษา

กิจกรรมหมอภาษา

ความเป็นมา

          ในสภาพสังคมไทยปัจจุบันได้รับอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติ โดยเฉพาะภาษา ทำให้คนไทยออกเสียงภาษาไทยได้ไม่ชัดเจนอีกทั้งยังละเลยในการออกเสียงให้ถูกต้องตามอักษร

          โรงเรียนสุเหร่าทางควายได้ตระหนักถึงความสำคัญจึงจัดทำกิจกรรมหมอภาษาเพื่อแก้ปัญหาการ       ออกเสียง

วัตถุประสงค์

1        เพื่อแก้ไขปัญหาการออกเสียงภาษาไทยได้ถูกต้อง

2        เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง ชัดเจนในชีวิตประจำวัน

3        เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

 

กลุ่มเป้าหมายของโครงการ

          นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ที่มีปัญหาด้านการออกเสียง

 

วิธีดำเนินการ

  1.  แต่งตั้งคณะกรรมการและเยาวชนผู้รับผิดชอบห้องหมอภาษา
  2. ประชุมแผนการดำเนินงาน
  3. สำรวจนักเรียนที่มีปัญหาการออกเสียง
  4. ดำเนินงานตามแผน
  5. ติดตามผล

 

 ตัวชี้วัดความสำเร็จ

  1.  นักเรียนที่มีปัญหาการออกเสียง สามารถออกเสียงได้ดีขึ้น 70%
  2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง 80%
  3. นักเรียนร้อยละ 70% มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

view