สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กิจกรรมสวดมนต์หมู่

กิจกรรมสวดมนต์หมู่

กิจกรรมสวดมนต์หมู่

โรงเรียนสุเหร่าทางควายได้จัดให้นักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธได้ทำการสวดมนต์ สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ในชั่วโมงวิถีธรรม วิถีไทย เป็นประจำทุกวันศุกร์  และได้สนับสนุนให้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะเป็นประจำ  ซึ่งนักเรียนโรงเรียนสุเหร่าทางควาย ได้รับรางวัลและนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน

 

วัตถุประสงค์

๑.      เพื่อให้นักเรียนฝึกการเจริญภาวนาด้วยการสวดมนต์

๒.      เพื่อให้นักเรียนฝึกการอ่านออกเสียงภาษาไทยให้ถูกต้อง

๓.      เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอ่านกลอนให้ถูกต้องตามหลักฉันทลักษณ์

 

 เป้าหมาย

                นักเรียนโรงเรียนสุเหร่าทางควาย ที่นับถือศาสนาพุทธชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 

              

วิธีดำเนินการ

  1. ครูประจำชั้นจัดนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธเพื่อฝึกสวดมนต์หมู่ฯ
  2. ทำหนังสือขออนุญาตผู้ปกครองนักเรียน เรื่อง การฝึกซ้อมสวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะ
  3. จัดหาหนังสือสวดมนต์สำหรับใช้ฝึกอ่าน
  4. นักเรียนอ่านบทสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ เป็นประจำทุกวัน ตั้งแต่เวลา 15.30 – 16.30 น. และทุกวันศุกร์เวลา 13.30 – 14.30 น.
  5. คัดเลือกตัวแทนนักเรียนไปแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ

              

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

๑.      ร้อยละของนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธ ได้เจริญจิตภาวนาด้วยการสวดมนต์

๒.      ร้อยละของนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธ อ่านออกเสียงภาษาไทย-บาลีในบทสวดมนต์ได้ถูกต้อง

๓.      ร้อยละของนกเรียนที่นับถือศาสนาพุทธ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอ่านกลอนให้ถูกต้องตามหลักฉันทลักษณ์

view