สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กิจกรรมวันสุนทรภู่

กิจกรรมวันสุนทรภู่

กิจกรรมวันสุนทรภู่

ความเป็นมา

                   ท่านสุนทรภู่เป็นกวีเอกของโลก มีผลงานเด่นทรงคุณค่า และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ จนได้รับขนานนามว่าเป็นรัตนกวีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อแสดงความเชิดชูเกียรติประวัติของท่าน และอนุรักษ์ภาษาไทย จึงจัดกิจกรรมเสริมวิชาการที่เน้นทักษะด้านภาษาไทย และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิต

ประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ

         โรงเรียนสุเหร่าทางควายได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงจัดทำกิจกรรมสุนทรภู่ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าของวรรณคดี และวรรณกรรมไทย

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเผยแพร่ประวัติ ผลงาน และเกียรติคุณของสุนทรภู่
  2. เพื่อให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมไทย
  3. เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ และการแสดงออกทางภาษาไทย

 

กลุ่มเป้าหมายของโครงการ

          นักเรียนชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมและสร้างประวัติผลงานและเกียรติคุณของสุนทรภู่

 

วิธีดำเนินการ

  1. ประชุมวางแผนงานกำหนดกิจกรรม
  2. มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
  3. ดำเนินการตามกิจกรรม
  4. ประเมินผล

 

 ตัวชี้วัดความสำเร็จ

  1. นักเรียนระดับชั้น อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 ชมนิทรรศการ อ่านประวัติของท่านสุนทรภู่  ร้อยละ80%
  2. นักเรียนเห็นคุณค่าของวรรณคดี และวรรณกรรมไทย ร้อยละ 80%
  3. นักเรียนสามารถแสดงออกทางภาษาไทยได้ ร้อยละ 70%

 

view