สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กิจกรรมวันภาษาไทย

กิจกรรมวันภาษาไทย

กิจกรรมวันภาษาไทย

ประเทศไทยมีภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติ อันเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของชาติ สมควรจะได้รับการทำนุบำรุงส่งเสริม และอนุรักษ์ไว้ให้ยั่งยืนตลอดไป    

 

วัตถุประสงค์

               ๑. เพื่อกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกของนักเรียนโรงเรียนสุเหร่าทางควายให้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันทำนุบำรุงส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป

               ๒.  เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน รู้จักค้นคว้าหาความรู้ และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

 

เป้าหมาย

               นักเรียนโรงเรียนสุเหร่าทางควาย ป.๑ - ๖

 

วิธีดำเนินการ

                ๑. ดำเนินการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  ดังนี้

                    ๑.๑  ครูจัดเตรียมกิจกรรมต่างๆ และจัดทำป้ายนิเทศเพื่อให้ความรู้กับนักเรียน

                    ๑.๒  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆดังนี้

วันพฤหัสบดี  ที่  ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๕

๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น                เข้าแถวทำกิจกรรมหน้าเสาธง

๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น.                นักเรียนชั้น ป.๑  เข้าร่วมกิจกรรมประจำฐาน

๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.                นักเรียนชั้น ป.๒  เข้าร่วมกิจกรรมประจำฐาน

๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.                นักเรียนชั้น ป.๔  เข้าร่วมกิจกรรมประจำฐาน

๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ น.                นักเรียนชั้น ป.๕  เข้าร่วมกิจกรรมประจำฐาน

๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น.                นักเรียนชั้น ป.๖  เข้าร่วมกิจกรรมประจำฐาน          

๑๔.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.                นักเรียนชั้น ป.๓  เข้าร่วมกิจกรรมประจำฐาน        

วันศุกร์  ที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๕

๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.                เข้าแถวทำกิจกรรมหน้าเสาธง

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.                พิธีเปิด  โดย  ผู้อำนวยการโรงเรียน  นางสายธาร  แสนแก้วทอง

๐๙.๐๐ – ๐๙.๒๐ น.                มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดในกิจกรรมต่างๆ

๐๙.๒๐ – ๐๙.๕๐ น.                การแสดงแฟชั่นโชว์หนังสือ  

๐๙.๕๐ – ๑๐.๒๐ น.                การแสดงละครเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง ( การออกเสียงตัวอักษร )  

๑๐.๒๐ – ๑๑.๐๐ น.                การแข่งขันการเขียนสะกดคำในภาษาไทยของแต่ละระดับชั้น ชั้นละ ๓ คน

๑๑.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.               พิธีปิดโดย  ผู้อำนวยการโรงเรียน 

  

กิจกรรมประจำฐาน

 

ฐานที่ ๑  การเปิดพจนานุกรม

             นางสาวนุรดี  วังคะฮาด           ครูผู้ช่วย                  ผู้รับผิดชอบ

ฐานที่ ๒  สร้างคำนำความหมาย

                               นางสาววันทนา  ศรีมารักษ์       ครู คศ.๑                 ผู้รับผิดชอบ

ฐานที่ ๓  เรียงร้อยถ้อยคำ

นางอมรรัตน์  จีนนอก             ครู คศ.๑                 ผู้รับผิดชอบ

ฐานที่ ๔  หมอภาษา

             นางสมทรง  เทพรินทร์            ครู ชำนาญการ           ผู้รับผิดชอบ

ฐานที่ ๕  เพลงกล่อมเด็ก

             นางรัชนี  แก้วดี                 ครู ชำนาญการพิเศษ     ผู้รับผิดชอบ     

 

หมายเหตุ   กิจกรรมประจำฐาน  มีทั้งหมด  ๕  ฐาน  ใช้เวลาฐานละประมาณ  ๑๐  นาที

              

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

               ๑. นักเรียนร้อยละ ๗๐ ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันทำนุบำรุงส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป

               ๒. นักเรียนร้อยละ ๗๐ มีนิสัยรักการอ่าน รู้จักค้นคว้าหาความรู้ และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

 

view