สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ภาษาอังกฤษวันละคำ

ภาษาอังกฤษวันละคำ

กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละคำ

วัตถุประสงค์

  1.  เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ
  2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษมากขึ้น และนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง
  3. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน

 

เป้าหมาย

             นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

              

วิธีดำเนินการ

  1. ครูประจำวิชาเตรียมเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษโดยเน้นเรื่องคำศัพท์
  2. ครูเลือกนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ 4 – 5 คน
  3. ดำเนินงานโดยคัดสรรนักเรียนที่มีภาวะผู้นำในด้านรักการอ่านร่วมกับครูที่ปรึกษาคัดเลือกคำศัพท์ที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ นำเสนอในช่วงปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธงทุกเช้าวันจันทร์ ตลอดปีการศึกษา

              

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

  1. ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่สนใจและตั้งใจฟังและอ่านภาษาอังกฤษ
  2. ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ฟังและอ่านภาษาอังกฤษให้ความหมายของคำศัพท์ได้ถูกต้อง

 

view