สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กิจกรรมคณิตคิดสนุก

กิจกรรมคณิตคิดสนุก

กิจกรรมคณิตคิดสนุก

๑.  วัตถุประสงค์

          ๑.๑  เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ทางคณิตศาสตร์เพิ่มเติมจากในบทเรียน

          ๑.๒  เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น

          ๑.๓  เพื่อฝึกให้นักเรียนคิดอย่างมีเหตุผลและรู้จักนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

 

๒.  เป้าหมาย

          นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

 

๓.  วิธีดำเนินการ

          ๓.๑   นักเรียนคัดเลือกเกมทางคณิตศาสตร์โดยค้นคว้าจากห้องสมุดและอินเตอร์เน็ต

          ๓.๒   ครูช่วยตรวจสอบเนื้อหาที่นักเรียนค้นคว้ามาได้

          ๓.๓   ตัวแทนนักเรียนนำเสนอเกมที่ตนคัดเลือกมาหน้าเสาธงโดยให้นักเรียนคนอื่นๆ ช่วยกันคิดคำตอบ

 

๔.   ตัวชี้วัดความสำเร็จ

          ๔.๑  ร้อยละของนักเรียนที่สนใจในการค้นคว้าข้อมูลทางคณิตศาสตร์

          ๔.๒  ร้อยละของนักเรียนที่สนใจในการร่วมกิจกรรมทางคณิตศาสตร์

view