สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ตลาดนัดหนังสือมือสอง

ตลาดนัดหนังสือมือสอง

ความเป็นมา

          การอ่านเป็นหัวใจของการแสวงหาความรู้  ตลาดนัดหนังสือมือสองเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถจูงใจให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และรักการอ่านได้ดียิ่งขึ้น

       โรงเรียนสุเหร่าทางควายได้ตระหนักถึงความสำคัญ จึงจัดทำกิจกรรมตลาดนัดหนังสือมือสองขึ้น

 

วัตถุประสงค์

          1.  เพื่อให้นักเรียน เห็นคุณค่าและความสำคัญของหนังสือมือสอง

          2.  เพื่อให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนหนังสือ กระตุ้นให้เกิดความรู้มากยิ่งขึ้น

          3.  เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

 

กลุ่มเป้าหมายของโครงการ

          นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  มีความตระหนักถึงความสำคัญของการอ่าน และมีนิสัยรักการอ่านหนังสือต่อไป

 

วิธีดำเนินการ

1  เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำหน่ายหนังสือมือสอง      

2  เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเดือนละ 1 ครั้ง   

 

 ตัวชี้วัดความสำเร็จ

          1.  นักเรียน ร้อยละ 70 มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้

          2.  นักเรียนที่มีทักษะการซื้อขายและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

          3.  นักเรียนร้อยละ 70 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

view