สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ทำเนียบผู้บริหาร

ลำดับที่            ชื่อ - นามสกุล        

     ตำแหน่ง  

ปีที่ดำรงค์ตำแหน่ง                                       
1 นายประเสริฐ     พุกะนัตต์          ครูใหญ่                   พ.ศ. 2477 - 2482
2 นายช่วง     ชมพิพัฒน์ ครูใหญ่ พ.ศ. 2482 - 2516
3 นายบุญมี     สกุลแก้ว ครูใหญ่ พ.ศ. 2516 - 2535
4 นายพิภพ     จันทะมล อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2535 - 2539
5 นายมานพ    อิ่มแก้ว อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2539 - 2542
6 นางวิไลวรรณ    ภู่ทอง ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2542 - 2545
7 นางบุปผา     ผลเกิด ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2545 - 2549
8 นายนเรศ     เดชผดุง ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2549 - 2550
9 นายบำรุง     อ่อนแก้ว ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2550 - 2553
10 นางสายธาร     แสนแก้วทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา พ.ศ. 2553 - 2555
11 นางการุณัย     เทียนรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พ.ศ. 2555 - 2558
12 นายประวิทย์   วิภาคสงเคราะห์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พ.ศ. 2558 - 2559
13


นายวินัย    จ้อยศรีเกตุผู้อำนวยการสถานศึกษา พ.ศ. 2559 - 2561
14

นางชลธิชา  เกื้อสกุล

ผู้อำนวยการสถานศึกษา พ.ศ.2561-ปัจจุบัน

 


view