สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

 ทำเนียบบุคลากร

     นางชลธิชา  เกื้อสกุล

    ผู้อำนวยการสถานศึกษา

     

   นายชัยณรงค์  ขันผักแว่น

  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

   

  ครูบุศรินทร์  ลิ้มเจริญ

    ตำแหน่ง  ครู คศ.3

   ครูนวยศ  ถาโคตร

  ตำแหน่ง  ครู  คศ.3

  ครูวันทนา  ศรีมารักษ์

    ตำแหน่ง ครู คศ.3

   ครูจุฑามาศ  อาจวิชิต

    ตำแหน่ง ครู  คศ.2

   ครูอมรรัตน์  จีนนอก

    ตำแหน่ง ครู  คศ.2

    ครูจรัญญา  ประกิ่ง

    ตำแหน่ง ครู  คศ.2

   ครูขวัญษา เอกจิตต์

    ตำแหน่ง ครู  คศ.2

   ครูจินตนา มูเนาวาเราะ

   ตำแหน่ง ครู  คศ.2

ครูพงศกฤษฏิ์  โอชารส

   ตำแหน่ง  ครู คศ.2

 ครูกิตติศักดิ์  พูนสุวรรณ

    ตำแหน่ง ครู  คศ.1

     ครูนฤมล  บัวจูม

    ตำแหน่ง ครู  คศ.1

 ครูปาณิสรา  นนทะเวช

    ตำแหน่ง ครู  คศ.1

   ครูประดิษฐ์ แก้วกูนา

   ตำแหน่ง ครู  คศ.


ครูอนงนาถ ภาณุพิจารณ์

   ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย

 ครูชุติมา ทองดอนเตีย

    ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

   ครูพิมลพรรณ บุญอยู่

    ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

   ครูดวงฤทัย แก้วมณี

    ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

   ครูบัณฑิตา  คำจันทร์

   ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยครูอนงนาถ ภาณุพิจารณ์

   ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย

 ครูชุติมา ทองดอนเตีย

    ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

   ครูอรณี  ถาวรบุญ

    ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

    ครูอรุณี  ถาวรบุญ

    ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

   ครูบัณฑิตา  คำจันทร์

   ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

 นางสาวณัฐกฤตา ทิมแป้น

  เจ้าหน้าพนักงานธุรการ

   ครูอัญชลี  พูลสวัสดิ์

    พี่เลี้ยง

     ครูอรทัย  ชิตวิลัย

           พี่เลี้ยง

   ครูสุนทรี  มระยิดดิน

          พี่เลี้ยง

   นายอนุชา คชพันธ์

    พนักงานสถานที่่

  นายสมาน  คุ้มสมบัติ

     พนักงานสถานที่่

    นางอริสรา  ผิวผุด

     พนักงานสถานที่่

 นางสุรีย์รัตน์  ลิมปิวงค์

      พนักงานทั่วไป

view