สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ข้อมูลนักเรียน   ปีการศึกษา  2560

ระดับชั้น              

นักเรียน

ชาย          

นักเรียน

หญิง          

รวม        
อนุบาล  1/1 9 13 22
อนุบาล  1/2 10 12 22
อนุบาล  2/1 14 10 24
อนุบาล  2/2 13 10 23
ชั้นประถมศึกษาปีที่  1/1 13 14 27
ชั้นประถมศึกษาปีที่  1/2 10 12 22
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2/1   15 15 30
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2/2        15 15 30
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3/1 17 11 28
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3/2 12 12 24
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4/1 14 13 27
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4/2 11 15 26
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5/1 13 16 29
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5/2 12 14 26
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6/1 12 12 24
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6/2 12 8 20

รวมนักเรียน 204 205 409

ข้อมูลนักเรียน   ปีการศึกษา  2559

ระดับชั้น              

นักเรียน

ชาย          

นักเรียน

หญิง          

รวม        
อนุบาล  1 25 18 43
อนุบาล  2 22 20 42
ชั้นประถมศึกษาปีที่  1         29 27 56
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 29 21 50
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 16 32 48
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 35 20 55
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 28 28 56
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 23 25 48

รวมนักเรียน 207 191 398



ข้อมูลนักเรียน   ปีการศึกษา  2558

ระดับชั้น              

นักเรียน

ชาย          

นักเรียน

หญิง          

รวม        
อนุบาล  1 15 24 39
อนุบาล  2 23 27 50
ชั้นประถมศึกษาปีที่  1         33 22 55
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 27 22 49
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 25 33 58
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 28 22 50
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 17 33 50
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 35 20 55

รวมนักเรียน 203 203 406
view