สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
 ลำดับ    ชื่อ                                    ตำแหน่ง                    
1 นายมนตรี      ถนอมศิลป์ ประธานกรรมการ
2 นายอุสมาน  ศิลปศาสตร์ กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง                
3 นางบุศรินทร์  ลิมเจริญ กรรมการผู้แทนครู
4 นายสมาน    โตหัวป่า กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
5 นายกำกับ  เบญญาพล กรรมการผู้แทนกรุงเทพมหานคร
6 นายทรงศักดิ์     ทรงศิริ กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
7 นายอีชา  สะและน้อย กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
8 นายทวี  บัวเฮง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
9 นายปราโมทย์  ศิลปะศาสตร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
10 นายพีระพงษ์  วงษ์ทอง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
11 นายนรินทร์     ถิ่นประเวศ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
12 นายสมเกียรติ  ทับทิมทอง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
13 นางนุชนาถ      หวังเจริญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
14 นายศักดิ์ดา  โสภากุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
15 นายวินัย  จ้อยศรีเกตุ ผู้บริหารสถานศึกษากรรมการและเลขานุการ      
view