สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

วิสัยทัศน์

                   มุ่งสู่การเป็นโรงเรียนคุณภาพชั้นนำ

           เป็นแบบอย่างด้านรักษ์สิ่งแวดล้อม  สานต่อภูมิปัญญา 

          บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของชุมชน 

view