สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

พันธกิจ

  1. จัดการเรียนรู้ใ้้ห้นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาโดยการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญและพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้
  2. จัดกิจกรรมให้นักเรียนเป็นคนดี  มีคุณธรรมตามแนวทางโรงเรียนวิถีธรรม
  3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน  แสวงหาความรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
  4. จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ คือความสามารถในการสื่อสาร  การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิตและ การใช้เทคโนโลยี
  5. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญและรักษาสิ่งแวดล้อม
  6. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้เกิดความภาคภูมิใจและร่วมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น     
  7. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสู่มาตรฐานวิชาชีพและมีคุณลักษณะตามที่กรุงเทพมหานครกำหนด
  8. จัดการบริหารการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบโดยชุมชนผนึกกำลังร่วมเป็นหุ้นส่วนในการจัดการศึกษ
view