สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
กิจกรรมสวดมนต์หมู่

กิจกรรมสวดมนต์หมู่(เฉพาะสมาชิก)

กิจกรรมสวดมนต์หมู่ โรงเรียนสุเหร่าทางควายได้จัดให้นักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธได้ทำการสวดมนต์ สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ในชั่วโมงวิถีธรรม วิถีไท......

กิจกรรมวันสุนทรภู่

กิจกรรมวันสุนทรภู่(เฉพาะสมาชิก)

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ความเป็นมา ท่านสุนทรภู่เป็นกวีเอกของโลก มีผลงานเด่นทรงคุณค่า และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ จนได้รับขนานนามว่าเป็นรัตนกวีแห่ง......

กิจกรรมวันภาษาไทย

กิจกรรมวันภาษาไทย(เฉพาะสมาชิก)

กิจกรรมวันภาษาไทย ประเทศไทยมีภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติ อันเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของชาติ สมควรจะได้รับการทำนุบำรุงส่งเสริม และอนุรักษ์ไว้ให้ยั......

ภาษาอังกฤษวันละคำ

ภาษาอังกฤษวันละคำ(เฉพาะสมาชิก)

กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละคำ วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักเรียนรู้จักความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤ......

กิจกรรมคณิตคิดสนุก

กิจกรรมคณิตคิดสนุก(เฉพาะสมาชิก)

กิจกรรมคณิตคิดสนุก ๑. วัตถุประสงค์ ๑.๑ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ทางคณิตศาสตร์เพิ่มเติมจากในบทเรียน ๑.๒ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการเรียนวิชาค......

ตลาดนัดหนังสือมือสอง

ตลาดนัดหนังสือมือสอง(เฉพาะสมาชิก)

ความเป็นมา การอ่านเป็นหัวใจของการแสวงหาความรู้ ตลาดนัดหนังสือมือสองเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถจูงใจให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และรักการอ่านได้ดียิ่งขึ้......

view