สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

โรงเรียนสุเหร่าทางควายได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 5 ธ.ค.2557 เพื่อเทิดพระเกียรติ

และระลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่านและเพื่อเป็นการปลูกฝังให้

นักเรียนมีความกตัญญู กตเวทิตาต่อพ่อ

Tags :

view